Újra a Santo Stefano Rotondo templomban imádkozhatnak a római magyarok

2020. október 25-én, az egyházi év 30. évközi vasárnapján tért vissza a római magyar közösség a hóvégi magyar nyelvű szentmise megünneplésére a Szent István vértanú körtemplomba, a Caelius-dombon álló Santo Stefano Rotondóba. dr. Németh Norbert atya, a Pápai Magyar Intézet rektora örömmel jelentette be az új, lendületet adó lehetőséget. Ezt az ősi templomot, az V. század második felének kezdetén, Nagy Szent Leó pápa idején kezdték el építeni. A templomot rengeteg szál köti a magyar történelemhez. A XV. század derekán magyar pálos szerzetesek laktak a templomhoz tartozó kolostorban, akik a Rómába látogató magyar zarándokok lelkigondozását is ellátták. A centrális tér közepén elhelyezkedő főoltárhoz közel, az egyik oszlop oldalán márványtábla emlékezik meg arról, hogy mely szentek tiszteletére szentelték fel ezt az oltárt. Köztük olvasható Szent István, Szent Imre és Szent László neve is. A Santo Stefano Rotondo egyetlen tituláris bíborosa Mindszenty József esztergomi érsek, Magyarország prímása volt, aki saját kérésére, XII. Piusz pápától 1946-ban kapta meg a templomot.

         A szentmise főcelebránsa a kassai születésű Szaniszló Ince domonkos atya volt, aki a Pápai Aquinói Szent Tamás Egyetem erkölcsteológia professzora. A szentbeszédet Harsányi Ottó ferences tartotta, aki szintén erkölcsteológiát tanít a Pápai Szent Antal Egyetemen. Ince és Ottó atyák pappá szentelésük 25 éves évfordulóján a paptestvérekkel és a hívekkel együtt adtak hálát Istennek szolgálatukért és a kapott kegyelmekért. A keresztények általános papságuk, a felszentelt atyák pedig szolgálati papságuk által vesznek részt Krisztus prófétai, királyi és papi küldetésében, amely az embereket a Szentháromság belső életéhez és egymáshoz is kapcsolja. Istennek ez az általános üdvterve a minden ember szívében meglevő szeretetvágyra és a közösség utáni vágyra adott legteljesebb válasz. Az a tudat, hogy mi keresztények ismerjük, hogy szívünk várakozására Jézus Krisztus a válasz, örömet és erőt ad a nehézségek idején is a keresztény tanúságtételhez. Isten megszólítására, hívására a szeretet kettős parancsának teljesítésével válaszolhatunk, amely éppen ennek a vasárnapnak az evangéliumában hangzott el: „Mester, melyik a főparancs a törvényben? Jézus ezt felelte: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták” (Mt 22,36-39).

         A papság, az egyház közvetítő szolgálata és a főparancs az élet leglényegesebb pontjai, amelyek elődeinknek is a hit fényét és a kegyelem erejét adták, hogy Isten szeretetét tovább adhassák a világban. A szentmisén Ince atya jobbján ülhettem. A balusztrád belső oldalán éppen mellettem volt a kedvenc festményem, amely Szent István első vértanút ábrázolja, aki Géza nagyfejedelem feleségének – Saroltnak – megjelenik álmában, és hírül adja neki fia, a későbbi Szent István születését. A motívum Gábor arkangyal Máriánál tett látogatását idézi. A hitben Mária oltalmát és Szent István közbenjárását kérjük, hogy nemzetünk identitását és élő hitét úgy őrizhesse meg, hogy példájából más népek is erőt meríthessenek saját hitük és önazonosságuk újbóli megerősítéséhez.

Szöveg: Harsányi Pál Ottó OFM
Fotó: Versler Sándor, Bak Borbála